自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
英文版编委
自然科学版 英文版
英文版首届青年编委
 

Journal of Central South University

中南大学学报(英文版)

Vol. 26    No. 6    June 2019


Editorial
Preface to the special issue on Energy Storage and Conversion WANG Hai-yan(王海燕), LU Zhou-guang(卢周广) 1385
Articles
Preparation and application of perovskite-type oxides for electrocatalysis in oxygen/air electrodes ZHUANG Shu-xin(庄树新), HE Jia-yi(何佳怡), ZHANG Wei-peng(张伟鹏), ZHOU Nan(周南), LU Mi(路密), LIAN Ji-qiong(廉冀琼), SUN Jing-jing(孙婧婧) 1387
SOC estimation based on data driven exteaded Kalman filter algorithm for power battery of electric vehicle and plug-in electric vehicle LIU Fang(刘芳), Ma Jie(马杰), SU Wei-xing(苏卫星), CHEN Han-ning(陈瀚宁),TIAN Hui-xin(田慧欣), LI Chun-qing(李春青) 1402
Hydrothermal synthesis and energy storage performance ofultrafine Ce2Sn2O7 nanocubes HUO Yi-feng(霍一峰), QIN Ning(秦宁), LIAO Cheng-zhu(廖成竹), FENG Hui-fen(冯慧芬),GU Ying-ying(古映莹), CHENG Hua(程化) 1416
Bio-derived N-doped porous carbon as sulfur hosts for high performance lithium sulfur batteries LIU Yan-yan(刘艳艳), YAN Li-jing(严立京), ZENG Xian-qing(曾显清), LI Ze-heng(李泽珩),ZHOU Shu-dong(周蜀东), DU Qiao-kun(杜乔昆), MENG Xiang-juan(孟祥娟), ZENG Xiao-min(曾小敏),LING Min(凌敏), SUN Ming-hao(孙铭浩), QIAN Chao(钱超), LIANG Cheng-du(梁成都) 1426
Improving electrochemical properties of carbon paper as negative electrode for vanadium redox battery by anodic oxidation HOU Bing-xue(侯冰雪), CUI Xu-mei(崔旭梅), ZHANG Qi(张祺), CHEN Yun-gui(陈云贵) 1435
Synthesis and electrochemical properties of Li2FeSiO4/C/Ag composite as a cathode material for Li-ion battery TANG Yi-qun(唐轶群), LIU Xi(刘喜), HUANG Xiao-bing(黄小兵), DING Xiang(丁祥), ZHOU Shi-biao(周诗彪), CHEN Yuan-dao(陈远道) 1443
Structural modulation of anthraquinone with different functional groups and its effect on electrochemical properties for lithium-ion batteries QIAN Su-hui(钱素惠), PAN Jun-xian(潘俊贤), ZHU Zhao-sheng(朱肇昇), YE Rui-tian(叶锐添),LIN Geng-zhong(林耿忠), ZHU Xiao-xing(朱潇行), XIONG Zhi-yong(熊志勇),GANESH Venkatachalam, ZENG Rong-hua(曾荣华), LUO Yi-fan(罗一帆) 1449
Red-blood-cell-like nitrogen-doped porous carbon as an efficient metal-free catalyst for oxygen reduction reaction WANG Li-ping(王莉萍), TIAN Jing(田敬), LI Jing-sha(李静莎), ZENG Xian-guang(曾宪光), PENG Zhi-guang(彭志光), HUANG Xiao-bing(黄小兵), TANG You-gen(唐有根), WANG Hai-yan(王海燕) 1458
Synthesis of spherical tremella-like Sb2O3 structures derived from metal-organic framworks and its lithium storage properties TAN Yu-ming(谭玉明), CHEN Xian-hong(陈宪宏), ZHU Yi-rong(朱裔荣), CHEN Li-juan(陈丽娟) 1469
Facile synthesis of hierarchically structured manganese oxides as anode for lithium-ion batteries DENG Zhao(邓兆), HUANG Xing(黄兴), ZHAO Xu(赵煦), CHENG Hua(程化), WANG Hong-en(王洪恩) 1481
Facile synthesis of Sb@Sb2O3/reduced graphene oxide composite with superior lithium-storage performance ZHOU Xiao-zhong(周小中), LU He-jie(陆和杰), TANG Xing-chang(唐兴昌), ZENG Ya-ping(曾娅萍), YU Xin(余欣) 1493
Hierarchical TiO2 nanorods with a highly active surface for photocatalytic CO2 reduction CAO Mao-qi(曹茂启), LIU Kang(刘康), ZHOU Hui-min(周惠敏), LI Hong-mei(李红梅),GAO Xiao-hui(高小惠), QIU Xiao-qing(邱晓清), LIU Min(刘敏) 1503
Synthesis and characterization of Na0.44MnO2 nanorods/graphene composite as cathode materials for sodium-ion batteries ZHANG Yue(张月), OUYANG Yan(欧阳琰), LIU Li(刘黎), XIA Jing(夏靖), NIE Su(聂苏), LIU Wen(刘稳), WANG Xian-you(王先友) 1510
Na2FePO4F/C composite synthesized via a simple solid state route for lithium-ion batteries HU Hai(胡海), WANG Yu(王誉), HUANG Yan(黄妍), SHU Hong-bo(舒洪波), WANG Xian-you(王先友) 1521
Lithium storage performance of {010}-faceted and [111]-faceted anatase TiO2 nanocrystals DU De-jian(杜德健), DU Yi-en(杜意恩), YUE Wen-bo(岳文博), YANG Xiao-jing(杨晓晶) 1530
Hydrogen reduced sodium vanadate nanowire arrays as electrode material of lithium-ion battery XU Xue-liu(徐学留), LI Guang-zhong(李广忠), FU Ze-wei(符泽卫), HU Jun-tao(胡俊涛),LUO Zhi-ping(罗治平), HUA Kang(华康), LU Xue-qin(陆雪芹), FANG Dong(方东), BAO Rui(鲍瑞), YI Jian-hong(易健宏) 1540
Flow behaviour constitutive model of CuCrZr alloy and 35CrMo steel based on dynamic recrystallization softening effect under elevated temperature HUANG Yuan-chun(黄元春), LI Ming(李明), MA Cun-qiang(马存强), XIAO Zheng-bing(肖政兵), LIU Yu(刘宇) 1550
Ultrafine and fine particle emission in turning titanium metal matrix composite (Ti-MMC) Seyed Ali NIKNAM, Masoud SABERI, Jules KOUAM, Ramin HASHEMI, Victor SONGMENE, Marek BALAZINSKI 1563
Corrosion behavior of dissimilar copper/brass joints welded by friction stir lap welding in alkaline solution Kamran AMINI, Farhad GHARAVI 1573
Influence of AZ31 sheet treated by cryogenic on punch shearing HU Zhi-qing(胡志清), GUO Chao-fan(郭超凡), LI Hong-mei(李洪梅) 1582
Gas-liquid mass transfer of carbon dioxide capture by magnesium hydroxide slurry in a bubble column reactor XIE Peng-fei(谢鹏飞), LI Li-qing(李立清), HE Zhi-cheng(何志成), SU Chang-qing(苏长青) 1592
A novel sparse filtering approach based on time-frequency feature extraction and softmax regression for intelligent fault diagnosis under different speeds ZHANG Zhong-wei(张忠伟), CHEN Huai-hai(陈怀海), LI Shun-ming(李舜酩), WANG Jin-rui(王金瑞) 1607
Factors affecting thin coal seam shearer drum coal-loading performance by a model test method GAO Kui-dong(高魁东), XU Wen-bo(徐温博), JIANG Shou-bo(江守波), DU Chang-long(杜长龙) 1619
Nonlinear cascade control of single-rod pneumatic actuator based on an extended disturbance observer LI Ai-min(李艾民), MENG De-yuan(孟德远), LU Bo(路波), LI Qing-yang(李庆阳) 1637
Hybrid input shaping control scheme for reducing vibration of robot based on multi-mode control WEI Yu-lan(魏玉兰), LI Bing(李兵), OU Peng-fei(欧鹏飞), ZHANG Qing-zhu(张清珠) 1649
An enhanced image binarization method incorporating with Monte-Carlo simulation HAN Zheng(韩征), SU Bin(粟滨), LI Yan-ge(李艳鸽), MA Yang-fan(马杨帆), WANG Wei-dong(王卫东), CHEN Guang-qi(陈光齐) 1661
Capacity-based performance measurements for loading equipment in open pit mines Amin MONIRI-MORAD, Mohammad POURGOL-MOHAMMAD,Hamid AGHABABAEI, Javad SATTARVAND 1672


    Infomation:CN43-1516/TB*1994*m*A4*302*en*P*RMB ?100*500*28*2019-6

    Editor:方京华

版权所有:《中南大学学报(自然科学版、英文版)》编辑部
地 址:湖南省长沙市中南大学 邮编: 410083
电 话: 0731-88879765(中) 88836963(英) 传真: 0731-88877727
电子邮箱:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP备09001153号