自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
自然科学版 英文版
 

Journal of Central South University

中南大学学报(英文版)

Vol. 15    No. 2    April 2008


Content
Formation mechanism of gradient-distributed particles and their effects on grain structure in 01420 Al-Li alloy ZHANG Xin-ming(张新明), , YE Ling-ying(叶凌英), ,LIU Ying-wei(刘颖维), , DU Yu-xuan(杜予晅), , LUO Zhi-hui(罗智辉), 147
Influence of quench transfer time on microstructure and mechanical properties of 7055 aluminum alloy YOU Jiang-hai(游江海), , LIU Sheng-dan(刘胜胆), ,ZHANG Xin-ming(张新明), , ZHANG Xiao-yan(张小艳), 153
Influence of crystallographic orientation on growth behavior of spherical voids ZHANG Xin-ming(张新明), LIU Wen-hui(刘文辉), , TANG Jian-guo(唐建国), YE Ling-ying(叶凌英) 159
Thermal residual stress analysis of diamond coating on graded cemented carbides HUANG Zi-qian(黄自谦), HE Yue-hui(贺跃辉), CAI Hai-tao(蔡海涛),WU Cong-hai(武从海) , XIAO Yi-feng(肖逸锋), HUANG Bai-yun(黄伯云) 165
Electrocatalytic oxidation behavior of L-cysteine at Pt microparticles modified nanofibrous polyaniline film electrode MA Song-jiang(马淞江), LUO Sheng-lian(罗胜联),ZHOU Hai-hui(周海晖), KUANG Ya-fei(旷亚非), NING Xiao-hui(宁晓辉) 170
Fast preparation of photopolymerized monolithic columns for capillary electrochromatography GONG Wen-jun(龚文君), XU Guang-ri(许光日), ZHANG Yi-jun(张毅军),ZHANG Yu-ping(张裕平), CHOI Seong-ho, LEE Kwang-pill 176
Adsorption behavior of Pb2+ and Cd2+ ions on bauxite flotation tailings WANG Yu-hua(王毓华), LAN Ye(兰 叶), HUANG Chuan-bing(黄传兵) 183
Synthesis of N, N-diethyl dodecyl amine and its flotation properties on bauxite CAO Xue-feng(曹学锋), ZHANG Li-min(张丽敏),HU Yue-hua(胡岳华), LIU Chang-miao(刘长淼), OUYANG Kui(欧阳魁) 188
Chemical composition and surface charge properties of montmorillonite LIU Xiao-wen(刘晓文), HU Min(胡 敏), HU Yue-hua(胡岳华) 193
Simulation of thermal and sodium expansion stress in aluminum reduction cells LI Jie(李 劼), WU Yu-yun(伍玉云), LAI Yan-qing(赖延清), LIU Wei(刘 伟),WANG Zhi-gang(王志刚), LIU Jie(刘 杰), LIU Ye-xiang(刘业翔) 198
Industrial experiment of copper electrolyte purification by copper arsenite ZHENG Ya-jie(郑雅杰), XIAO Fa-xin(肖发新), WANG Yong(王 勇), ,LI Chun-hua(李春华), , XU Wei(许 卫), , JIAN Hong-sheng(简洪生), , MA Yu-tian(马玉天) 204
Preparation of precursor for stainless steel foam ZHOU Xiang-yang(周向阳), LI Shan-ni(李善妮), LI Jie(李 劼), LIU Ye-xiang(刘业翔) 209
Synthesis and electrochemical properties of SnO2-polyaniline composite HE Ze-qiang(何则强), , XIONG Li-zhi(熊利芝),, LIU Wen-ping(刘文萍),WU Xian-ming(吴显明), CHEN Shang(陈 上), HUANG Ke-long(黄可龙) 214
Relationship between diameter of split Hopkinson pressure bar and minimum loading rate under rock failure LI Xi-bing(李夕兵), HONG Liang(洪 亮), , YIN Tu-bing(尹土兵),ZHOU Zi-long(周子龙), YE Zhou-yuan(叶洲元) 218
Chaotic time series prediction for surrounding rock’s deformation of deep mine lanes in soft rock LI Xi-bing(李夕兵), WANG Qi-sheng(王其胜), , YAO Jin-rui(姚金蕊), ZHAO Guo-yan(赵国彦) 224
Constitutive model of rock based on microstructures simulation YE Zhou-yuan(叶洲元), HONG Liang(洪 亮), LIU Xi-ling(刘希灵), YIN Tu-bing(尹土兵) 230
Characteristics of soure region and tectonic implications of Early Indosinian Weiya gabbroic rock, eastern Tianshan mountains ZHANG Zun-zhong(张遵忠), , , GU Lian-xing(顾连兴), , WU Chang-zhi(吴昌志), SHAO Yi(邵 毅), ,XU Jian-rong(许建荣), , ZHAI Jian-ping(翟建平), ZHENG Yuan-chuan(郑远川), TANG Jun-hua(唐俊华), 237
Forming mechanism of hydrocarbon reservoirs in Yingshan Formation of Yuqi block in Akekule arch, Tarim Basin KUANG Li-xiong(旷理雄), GUO Jian-hua(郭建华), HUANG Tai-zhu(黄太柱) 244
Application of deviation rate in oil and gas reservoir exploration TANG Jing-tian(汤井田), ZHANG Ji-feng(张继锋), FENG Bing(冯 兵) ,WANG Ye(王 烨) 251
Compensation for secondary uncertainty in electro-hydraulic servo system by gain adaptive sliding mode variable structure control ZHANG You-wang(张友旺), GUI Wei-hua(桂卫华) 256
VCR and ASR technology for profile and flatness control in hot strip mills CAO Jian-guo(曹建国), WEI Gang-cheng(魏钢城), , ZHANG Jie(张 杰),CHEN Xian-lin(陈先霖), ZHOU Yi-zhong(周一中) 264
Numerical simulation of busbar configuration in large aluminum electrolysis cell LI Mao(李 茂), ZHOU Jie-ming(周孑民) 271
Seismic failure mechanisms for loaded slopes with associated and nonassociated flow rules YANG Xiao-li(杨小礼), SUI Zhi-rong(眭志荣) 276
Penetration grouting reinforcement of sandy gravel YANG Ping(杨 坪), , , PENG Zhen-bin(彭振斌), TANG Yi-qun(唐益群),PENG Wen-xiang(彭文祥), HE Zhong-ming(何忠明) 280
3D cavity detection technique and its application based on cavity auto scanning laser system LIU Xi-ling(刘希灵), LI Xi-bing(李夕兵) , LI Fa-ben(李发本),ZHAO Guo-yan(赵国彦), QIN Yu-hui(秦豫辉) 285


版权所有:《中南大学学报(自然科学版、英文版)》编辑部
地 址:湖南省长沙市中南大学 邮编: 410083
电 话: 0731-88879765 传真: 0731-88877727
电子邮箱:zngdxb@csu.edu.cn 湘ICP备09001153号